Algemene Voorwaarden

December 2017

Eurosupply Hoogwerkersystemen BV

KvK 20085563

 

1. Definities

1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de

vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

2. Opdracht: De dienst of het product dat door Eurosupply geleverd zal

worden.

3. Dienst: alle activiteiten en werkzaamheden die voorwerp zijn van de

overeenkomst.

4. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon of personen

waarmee Eurosupply een overeenkomst sluit, tevens de aanvaarder

van deze algemene voorwaarden.

5. Ondernemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in

de uitoefening van beroep of bedrijf.

6. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening

van beroep of bedrijf.

7. Huurder: de rechtspersoon of natuurlijk persoon of personen

waarmee Eurosupply en verhuurovereenkomst sluit, tevens

aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

8. Verhuurder: Eurosupply, tevens gebruiker van deze algemene

voorwaarden.

9. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken

van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie

zoals e-mail.

 

2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de levering van zaken

en/of het verrichten van diensten door Eurosupply

Hoogwerkersystemen BV (hierna: Eurosupply), ongeacht of deze

mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn

gedaan of tot stand zijn gekomen.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig

indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Eurosupply zijn

overeengekomen.

3. Eurosupply wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele

algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.

 

3. Aanbod

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor

aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn

vervallen is.

2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.

3. Opgave van afmetingen, gewicht, snelheid, brandstof of

energieverbruik en fabrieksspecificaties geschiedt steeds bij

benadering en is nimmer bindend.

4. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene)

verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de

grondstoffen. Eurosupply zal de aanvaarder van deze algemene

voorwaarden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

4. Totstandkoming

1. De overeenkomst komt tot stand nadat het aanbod schriftelijk is

aanvaard en Eurosupply de opdracht schriftelijk heeft bevestigd

middels een opdrachtbevestiging.

2. Indien opdrachtgever een rechtspersoon of een natuurlijk persoon

handelend in de uitvoering van zijn of haar beroep is, komt de

overeenkomst tot stand op het moment dat het aanbod

onherroepelijk is geworden en de opdrachtgever het aanbod niet

heeft afgewezen. Het aanbod wordt onherroepelijk indien

Eurosupply haar aanbod niet binnen twee dagen na ontvangst van

de schriftelijke aanvaarding herroept.

3. Indien de aanvaarding van het aanbod afwijkt geldt dit als een

nieuw aanbod van de wederpartij en als verwerping van het

oorspronkelijke aanbod.

4. Personeelsleden die geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

hebben van Eurosupply om haar te vertegenwoordigen zijn niet

bevoegd om een overeenkomst namens haar tot stand te brengen.

 

5. Betaling

1. In het geval van aflevering van zaken of de uitvoering van

werkzaamheden dient de wederpartij het verschuldigde bedrag

contant te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Indien betaling na aflevering wordt overeengekomen dient

opdrachtgever het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen, na

levering te voldoen. Wanneer de betalingstermijn wordt

overschreden is opdrachtgever in verzuim zonder dat hiertoe een

ingebrekestelling is vereist.

3. Indien opdrachtgever een ondernemer is en in verzuim is geraakt

behoudt Eurosupply zich het recht voor per maand of per gedeelte

van een maand 2% contractuele rente over het openstaande bedrag

te rekenen.

4. Betaling dient te geschieden in Euros, tenzij schriftelijk anders

overeengekomen.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter

voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter

voldoening van vorderingen uit overeenkomsten die het langst

opeisbaar zijn.

 

6. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

1. Eurosupply behoudt zich het recht voor om in geval van wijzigingen

in de persoonlijke of zakelijke situatie van opdrachtgever/koper,

waaronder doch niet uitsluitend een fusie, bedrijfsbeëindiging,

faillissement, surseance van betaling, beslaglegging, onder

curatelestelling en insolventie de lopende overeenkomst

buitengerechtelijk te ontbinden.

2. Indien de wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet of indien

Eurosupply na de totstandkoming van de overeenkomst kennis

neemt van omstandigheden waardoor zij goede grond heeft te

vrezen dat de wederpartij niet zal nakomen behoudt zij zich het

recht voor haar prestaties op te schorten.

3. Eurosupply kan haar retentierecht uitoefenen op alle waarop de

uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en welke

Eurosupply in het kader van de overeenkomst onder zich heeft,

indien de wederpartij de kosten die samenhangen met de uitvoering

van de overeenkomst of voortvloeien uit de overeenkomst niet

geheel zijn voldaan.

4. Tevens kan Eurosupply haar retentierecht uitoefenen op zaken die

aan wederpartij geleverd zijn indien deze de verschuldigde

vergoeding ten behoeve van aankoop of reparatie van de zaken niet

heeft voldaan.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

1. Door Eurosupply afgeleverde zaken blijven haar eigendom totdat de

wederpartij aan al haar verplichtingen met betrekking tot krachtens

de overeenkomst geleverde zaken heeft voldaan.

2. Tot het moment dat de wederpartij aan al haar verplichtingen heeft

voldaan is het haar uitdrukkelijk niet toegestaan dienaangaande

zaken te vermengen met andere zaken, verpanden, vervreemden,

verhuren of onder welke benaming dan ook aan derden in gebruik te

geven.

3. Indien derden enig recht op onder eigendomsvoorbehoud geleverde

zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht

Eurosupply hiervan ter stond op de hoogte te stellen.

4. De wederpartij is verplicht onder eigendomsvoorbehoud geleverde

zaken:

- te verzekeren tegen waaronder doch niet uitsluitend diefstal,

- alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan te merken

brand, ontploffing –en waterschade. De polis van genoemde

verzekeringen dienen ter inzage aan Eurosupply te worden

overhandigd;

betrekking tot onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken

dienen ex artikel 3:329 BW aan Eurosupply te worden verpand;

als eigendom van Eurosupply.

 

8. Levering

1. Opgegeven levertijden en/of opleveringsdata zijn nimmer te

beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders

overeengekomen. Indien niet tijdig geleverd wordt stelt de

wederpartij Eurosupply schriftelijk in gebreke en stelt zij een

redelijke termijn waarin Eurosupply de kans krijgt alsnog na te

komen.

2. Indien sprake is van een overeenkomst met een consument zal

Eurosupply zaken binnen 30 dagen leveren. Indien dat niet lukt zal

Eurosupply consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte

stellen. Consument heeft dan het recht de overeenkomst te

ontbinden.

3. Levering geschiedt door Eurosupply op door haar gestelde

tijdstippen welke tijdig aan de wederpartij zullen worden gemeld,

tenzij anders overeengekomen.

4. De wederpartij is ertoe gehouden de zaak op de vastgestelde

afleveringstijden in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle

daaruit voortvloeiende kosten, waaronder doch niet uitsluitend

verzekeringskosten, vracht –en stallingskosten aan de wederpartij in

rekening zullen worden gebracht.

5. Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op het moment

van aflevering. De wederpartij draagt vanaf dat moment zorg voor

de verzekering en onderhoud van de zaak. Ook indien de zaak onder

eigendomsvoorbehoud is geleverd.

6. Indien zaken op verzoek van de opdrachtgever die een ondernemer

is op een andere plaats dan de bedrijfsterreinen van Eurosupply

worden geleverd kan laatstgenoemde meerkosten in rekening

brengen. Een levering op een andere plaats dan op de

bedrijfsterreinen van Eurosupply geschiedt geheel op risico van de

opdrachtgever.

7. In het geval dat blijkt dat door de wederpartij verstrekte essentiële

gegevens betreffende een in te ruilen zaak onjuist is of indien blijkt

dat de in te ruilen zaak ten tijde van de feitelijke levering in mindere

staat verkeert dan bij de inruil is overeengekomen, zal de inruil naar

keuze van Eurosupply niet doorgaan of geschieden tegen een lager

bedrag. Indien de in dit lid omschreven situatie zich voordoet blijft

de verkoopovereenkomst betreffende de door Eurosupply verkochte

zaak in stand.

8. Indien bij verkoop van een zaak door de wederpartij een andere

zaak ingeruild wordt, gaat het risico van de in te ruilen zaak eerst op

Eurosupply over bij in ontvangstneming van de zaak.

 

9. Klachten

1. De opdrachtgever die ondernemer is, dient zaken, zodra deze door

haar zijn ontvangen en/of werkzaamheden zijn verricht, te keuren en

vast te stellen of de zaken voldoen aan de overeenkomst en/of de

werkzaamheden in overeenstemming met de opdracht zijn

uitgevoerd.

2. Klachten, waaronder doch niet uitsluitend met betrekking tot

geleverde zaken, uitgevoerde werkzaamheden of ten aanzien van

facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de zaak,

respectievelijk de uitgevoerde werkzaamheden binnen 7 dagen na

ontvangst van de factuur schriftelijk bij Eurosupply te worden

gemeld.

3. Klachten dienen nauwkeurig onder opgave van feiten te worden

omschreven.

4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen, aantal, maat,

gewicht of afwerking kunnen geen grond voor klachten opleveren.

5. Eurosupply zal ingediende klachten in behandeling nemen waarbij

Eurosupply zich zal inzetten een oplossing met de klant te bereiken.

6. Ingediende klachten met betrekking tot een product of uitvoering

van werkzaamheden schorten de betalingsverplichting en

verplichtingen met betrekking tot andere onderdelen van de

overeenkomst niet op.

 

10. Retouren

1. Ongebruikte onderdelen worden alleen omgeruild of geretourneerd

na overleg vooraf en in de originele verpakking.

2. Elektronisch gevoelige onderdelen zoals printplaten kunnen

uitsluitend omgeruild of geretourneerd worden in de ongeopende

originele verpakking.

3. Indien retour ontvangen onderdelen door Eurosupply geaccepteerd

en omgeruild of gecrediteerd worden, geschiedt dit onder aftrek van

eventueel door Eurosupply betaalde kosten voor de retourzending.

4. Indien de opdrachtgever een consument is heeft zij het recht de

overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14

dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door

consument aangewezen vertegenwoordiger.

5. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product

en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate

uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de

beoordeling van het product.

6. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht

dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Eurosupply te

melden. Eurosupply verzend onverwijld een bevestiging van dit

bericht.

7. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en

zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de

Eurosupply geretourneerd te worden, conform de door Eurosupply

verstrekte duidelijke en redelijke instructies.

8. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product

te retourneren conform het in lid 7 bepaalde.

9. Eurosupply vergoed de van consument ontvangen betalingen

uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

10. Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

a. die door Eurosupply tot stand zijn gebracht overeenkomstig

specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. voor audio en video-opnamen en computersoftware waarvan de

consument de verzegeling heeft verbroken.

 

11. Garanties

1. De garantie die Eurosupply hanteert is van toepassing op alle nieuw

geleverde zaken. Op gebruikte zaken is slechts garantie van

toepassing voor zover sprake is van fabrieksgarantie op

desbetreffende zaak. Daarbij geldt dat gebreken ontstaan door

normale slijtage en brand –en waterschade buiten de garantie

vallen.

2. Garantie op door Eurosupply verrichte reparatiewerkzaamheden

vervalt 3 maanden na de dag van voltooiing van de

werkzaamheden. De opdrachtgever tot reparatie dient de reparatie

ter stond te controleren en in geval van een gebrek Eurosupply

schriftelijk in gebreke te stellen waarbij Eurosupply in gelegenheid

wordt gesteld het gebrek te verhelpen.

3. Garantie op de door Eurosupply geleverde goederen bedraagt 6 maanden

geldende vanaf de datum vermeld op pakbon.

4. Elke aanspraak op de garantie zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel

vervalt indien de wederpartij of derden zonder voorkennis of zonder

toestemming reeds werkzaamheden hebben verricht om het gebrek

te verhelpen. Eurosupply kan zich niet op verval van de garantie

beroepen indien de absolute noodzakelijkheid tot onmiddellijk

herstel van het gebrek aangetoond wordt, zonder dat herstel door

Eurosupply kon worden uitgevoerd en de reparatie onder een

geldige garantie aanspraak valt.

4. Ten aanzien van diensten of werkzaamheden verricht door derden

gelden de garantiebepalingen.

5. Aanspraak op garantie vervalt voorts door oneigenlijk gebruik

waaronder doch niet uitsluitend overbelading, gebruik van andere

brandstoffen en oliën dan geëigend zijn voor de

hoogwerker/machine, ondeskundig gebruik en ander onderhoud dan

door Eurosupply geadviseerd.

6. Indien Eurosupply ter voldoening van haar garantieverplichting

onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen haar

eigendom, tenzij anders overeengekomen.

7. In geval opdrachtgever geldig aanspraak kan maken op garantie zal

Eurosupply alle kosten voor haar rekening nemen, met uitzondering

van onderdelen, vervolgschade, huurverlet, reis –en vervoerskosten.

 

12. Conformiteit voor consumenten

1. Klachten over producten en/of de uitvoering van de overeenkomst

moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat

consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk

omschreven schriftelijk worden gemeld bij Eurosupply.

2. Bij Eurosupply ingediende klachten worden binnen 14 dagen na

ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14

dagen verholpen kan worden zal Eurosupply hier tijdig melding van

maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen

consument wel een oplossing mag verwachten.

3. Aanspraak op garantie vervalt voorts door oneigenlijk gebruik

waaronder doch niet uitsluitend overbelading, gebruik van andere

brandstoffen en oliën dan geëigend zijn voor de

hoogwerker/machine, ondeskundig gebruik en ander onderhoud dan

door Eurosupply geadviseerd.

 

13. Overmacht

1. In een geval waarin sprake is van overmacht behoudt Eurosupply

zich het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk

buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat zij tot schadevergoeding

gehouden is.

2. Eurosupply is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting

jegens de opdrachtgever die een ondernemer is indien Eurosupply

daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet

is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn

rekening komt.

3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan,

naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt

begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-

voorzien, waarop Eurosupply geen invloed kan uitoefenen, doch

waardoor Eurosupply niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Waaronder doch niet uitsluitend werkstakingen in het bedrijf van

Eurosupplu of aan haar gelieerde ondernemingen.

4. Eurosupply kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt

de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze

periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot

vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover Eurosupply ten tijde van het intreden van overmacht zijn

verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is

nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,

is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na

te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is

gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een

afzonderlijke overeenkomst.

 

14. Aansprakelijkheid

1. Onverminderd het bepaalde omtrent garantie is Eurosupply nimmer

aansprakelijk voor schade ontstaan bij de wederpartij, tenzij deze te

wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Eurosupply of

diens vertegenwoordigers.

2. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer het bedrag dat door de

aansprakelijkheidsverzekering gedekt wordt.

3. Voor zover het bepaalde in het voorgaande lid geen maatstaf kan

zijn omdat Eurosupply geen verzekering heeft afgesloten, zal de te

vergoeden schade worden gematigd indien de door de wederpartij

te betalen schade gering is in verhouding tot de omvang van de

geleden schade.

4. Eurosupply is niet aansprakelijk voor schade aan goederen van de

wederpartij die zij uit welke hoofde dan ook onder zich heeft, tenzij

sprake is van opzet of grove schuld. Waar gesproken wordt over

goederen van de wederpartij wordt onder andere bedoeld lading,

schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

 

15. Vrijwaring

De wederpartij vrijwaart Eurosupply tegen alle aanspraken ter zake

van of in verband met het gehuurde, dan wel het bezit of gebruik

daarvan, direct of indirect bij derden veroorzaakte schade voor

zover deze verder strekt dan de aansprakelijkheid van Eurosupply

jegens haar wederpartij.

 

16. Wijzigingen

1. Eurosupply behoudt zich het recht voor deze algemene

voorwaarden te wijzigen.

2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk aan de aanvaarder van deze

algemene voorwaarden medegedeeld.

 

17. Geschillen en toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten met de wederpartij worden beheerst door

Nederlands recht.

2. Geschillen zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de

bevoegde rechter te Breda, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk

uitgesloten.

 

18. Slotbepalingen

1. Indien van deze algemene voorwaarden een vertaling wordt

gemaakt en er interpretatieverschillen mochten ontstaan tussen de

Nederlandse tekst en de tekst in de vreemde taal zal de Nederlandse

tekst steeds beslissend zijn.

2. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig

is of vernietigd wordt dan blijven de overige bepalingen volledig in

stand.

 

“De laatste jaren is onze samenwerking geïntensiveerd. Wij kiezen voor de prettige samenwerking en de kwaliteit van het materieel en organisatie. Een bedrijf dat altijd in ontwikkeling is. Zaken doen op basis van vertrouwen zit diep in de wortels van Eurosupply.”
Nick van Zwieteren en Hans van Zwieteren, MSR verhuur uit Ridderkerk